Parashat Ki Tisa

 

Shabbat Tefillot

March 10

Shir Hashirim 5:05
Minha 5:25

March 11
First Shaharit 5:40
Second Shaharit HHodo 8:15
Third Shaharit Hodu 8:45

Glass (Rav Yosef Zargari) 4:00
Early MinHa 4:15
Seuda Shelishit 5:50
Arbit 6:40

Weekday Tefillot

Sunday Shaharit 6:47
Monday -Friday Shaharit 6:47
Daily MinHha – Arbit 6:40
Late Arbit 9:00